آیت اللہ مجتهدے تهرانے(ره):

آیت اللہ مجتهدے تهرانے(ره):

برای استغفار، باید شرایط استغفار را داشت. کسی کہ مال حرام خوردہ کہ با استغفار کارش درست نمی‌شود. باید برود و صاحبان مال را راضی کند.

پس «خدایا مرا از مستغفرین قرار بدہ!» یعنی اینکہ واقعاً استغفار کنم و اگر مال حرامی دارم، آن را حلال کنم. بہ گناهی کہ قبلاً کردم فکر نکنم و از آن لذت نبرم. حالا زبانی هم استغفار کنیم، خوب است. بعد از نماز مغرب هم 70 بار استغفار وارد است.

 من گاهی همینطوری غصه‌ام می‌گیرد، تسبیح را برمی‌دارم، استغفار می‌کنم و حالم خوب می شود.

alabd110


منبع این نوشته : منبع
استغفار ,مجتهدے تهرانے ,اللہ مجتهدے ,اللہ مجتهدے تهرانے